Beleving Klooster Claercamp

Het project ‘Beleving Klooster Claercamp’ is een initiatief van de Cultuur Historische Commissie van de Vereniging Dorpsbelang Rinsumageast-Sibrandahûs. Samen met de Stichting Musea Noardeast Fryslân willen zij een informatiepunt en landschapsmarkering realiseren op de plek van het voormalige klooster Claercamp. Dit project beoogt het rijke verleden van het klooster zichtbaar te maken voor een breed publiek en zo de historische waarde ervan te benadrukken.

Dit project sluit aan bij de visie op toerisme en recreatie in Noordoost Fryslân, waarin groei van toerisme wordt nagestreefd zonder de unieke kenmerken van de regio aan te tasten. Met dit project willen de initiatiefnemers de merkwaarde en de belevingswaarde van de toeristische producten in de regio vergroten.

Klooster Claercamp heeft in de vier eeuwen van haar bestaan een grote rol gespeeld in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Claercamp verdient meer erkenning en met dit project willen de initiatiefnemers recht doen aan het rijke verleden van het grootste en belangrijkste klooster dat Friesland heeft gekend.

Het project is een samenwerking tussen de Vereniging Dorpsbelang en de Stichting Musea Noardeast Fryslân. Deze samenwerking bundelt lokale en regionale betrokkenheid en expertise. Deze worden gekoppeld aan landelijke en internationale netwerken. Het streven is een impuls te geven aan de duurzame belevingswaarde van het klooster. Waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt door actieve betrokkenheid van de gemeenschap en nauwe samenwerking met de Stichting Musea Noardeast Fryslân.

De totstandkoming van het project verloopt in twee fasen: een planfase en een uitvoeringsfase. De huidige subsidieaanvraag betreft de planfase. Deze fase richt zich op het opstellen van een gedragen Plan van Eisen door een projectteam bestaande uit verschillende stakeholders: gemeente Dantumadiel, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, buurtbewoners/particulieren, Cultuur Historische Commissie dorpsbelang Rinsumageast-Sibrandahûs en Stichting Musea Noardeast Fryslân.

Eenmaal gerealiseerd zal het informatiepunt een belangrijke bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed van de regio. Er wordt verwacht dat het aantal bezoekers, mede door de gratis toegankelijkheid, aanzienlijk zal toenemen. Dit zal niet alleen het toerisme stimuleren, maar ook de lokale economie versterken.

Het project Beleving Klooster Claerkamp heeft een subsidie vanuit de versnellingsagenda van € 9.025,- ontvangen. Met deze subsidie – in combinatie met andere ingebrachte financiële middelen –  zijn de betrokken partijen in staat om onder professionele begeleiding van Nynke-Rixt Jukema als (landschaps-)architect in teamverband met stakeholders het beoogde plan te ontwikkelen. De stakeholders hebben ieder voor zich een zekere zeggenschap over het gebied, waardoor constructief en efficiënt toegewerkt kan worden naar een voor alle partijen acceptabele invulling van de doelstelling.

Halverwege 2025 willen de initiatiefnemers het plan, inclusief schetsontwerp klaar hebben, zodat de volgende stap gezet kan worden naar de uitvoering.