Wij koppelen ondernemers, onderwijspartijen
en overheden

De Regiodeal Noordoost-Fryslân biedt kansen om de kracht van de regio te versterken. Projecten die de economie in de regio versnellen kunnen subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van initiatiefnemers voor de Regiodeal Noordoost-Fryslân.
Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan!

meer weten over de subsidiekansen?

Heb je een innovatief idee?

Wil jij aan de slag met een project dat de regionale economie versterkt?

Neem contact op

Uitwerken van je plan

Wij helpen je het idee concreet te maken en begeleiden de aanvraag.

Bekijk programma’s

Aanvraag indienen

Subsidies tot en met 25.000 euro kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.

Meer over de regeling

Toetsing door subsidiebureau

Binnen 8 weken besluit het subsidiebureau over de aanvraag tot 25.000 euro.

Meer over toetsing

Beoordeling Regioboard

De Regioboard bestaat uit ambassadeurs uit de regio.

Meer over de beoordeling

Waar kan Qop je mee helpen?

 • Partijen verbinden
 • Ondersteunen vanaf het projectidee
 • Kansen koppelen
 • Begeleiden met een projectaanvraag

Subsidieregeling voor regio Noordoost-Fryslân

Goed nieuws voor Noordoost-Fryslân: de subsidieregeling Versnellingsagenda biedt mooie kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Door gezamenlijk werken, investeren en aan de slag te gaan in de regio. Projecten die bijdragen aan economische groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, versterking van het technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector komen in aanmerking voor de subsidie. Voor subsidies boven 25.000 euro gelden drie openstellingen per jaar. De eerst volgende openstelling is vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2023. Subsidies tot en met 25.000 euro kunnen overigens het gehele jaar door aangevraagd worden. Meer lezen…

Samen aan de slag met initiatieven en projecten

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op de versterking van drie thema’s in de regio: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in de regio. De investeringen en uitvoering ervan zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en onderwijs. Qop is hierbij de aanjager. Rijk, provincie Fryslân en de 4 Noordoost Friese gemeenten hebben tot 2025 hiervoor ruim € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Eltsenien oan de slach!

 

 • Praktijkproeven klei van Waddenslib

  1 mei 2023
  Slibhub Lauwersoog start met proeven op verschillende grondsoorten om te onderzoeken of de klei, gemaakt van Waddenslib, kan bijdragen aan de bodemgesteldheid en vele andere pijlers.
 • Intensiveren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid

  9 mei 2023
  Onderwijs, overheid en ondernemers slaan een brug om leerlingen van het voorgezet onderwijs op een nieuwe en veilige manier buiten school te laten leren. Met dit project komen leerlingen eerder in aanraking met meer beroepen en het bedrijfsleven, dit geeft...
 • Revitalisatie van de Jannumer Vaart voor slow toerisme

  24 februari 2023
  In het dorpje Jannum is de Jannumer Vaart, een aftakking van de Dokkumer Ee afgesloten van de Dokkumer Ee. Hier liggen kansen en mogelijkheden die in dit project worden onderzocht. Hoe kan de Jannumer Vaart worden gerevitaliseerd en welke mogelijkheden...
 • Moai yn de regio: Pluktún Easternijstjerk

  20 april 2023
  Bloemenwinkel ‘Moai mei Blommen’ uit Oosternijkerk wil met dit onderzoek aantonen dat het niet nodig is om bloemen en planten uit andere regio’s of landen te halen, maar dat bloementeelt ook mogelijk is op lokale akkerranden in Noordoost-Fryslân.
 • 100ste Versnellingsagenda project

  11 mei 2023
  Een mijlpaal voor de Versnellingsagenda Regio Deal Noordoost-Fryslân met het subsidiëren van het 100ste project. Woensdag 10 mei vond de uitreiking plaats door Team Qop – aanjagers van de Versnellingsagenda – in de Muzykpleats Buitenpost. Initiatiefnemers Atsje Lettinga en Sander...
 • Is Noordoost-Fryslân klaar voor een SDG-house?

  25 april 2023
  Aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Noordoost-Fryslân. Met het project willen de initiatiefnemers de ambities met betrekking tot 'Brede Welvaart' en de SDG's in de praktijk brengen. Kunnen we vanuit een SDG-house in de regio de doelen...
 • Vierentwintig nieuwe rondjes om de kerken

  25 april 2023
  Nieuwe rondjes in de pelgrimsroutes in regio Noordoost-Fryslân. In totaal worden er 24 rondwandelingen toegevoegd met verhalen, waarbij de kerk, het dorp en het landschap centraal staat. Deze verbetering van het wandelnetwerk zal een positief effect hebben op het aantrekken...
 • In sûne waadrâne foar moarn

  24 april 2023
  Stichting Waadrâne en Twirre gaan samen aan de slag met 'In sûne waadrâne faor moarn'. Door boeren, vissers tot aan de consument te inspireren en uit te dagen een steentje bij te dragen aan het behouden van de ecologische waarden...
 • De culturele ambassade van Noordoost-Fryslân

  28 maart 2023
  Vanuit de Culturele ambassade wordt het toeristische aanbod in de regio aan elkaar verbonden. En wordt ondersteuning geboden aan professionele en amateur initiatieven. Met als doel een meerjarig programma op te zetten dat de merk- en belevingswaarde van de regio...
 • Bouwen aan het netwerk

  3 januari 2023
  Op welke manier kan een structureel netwerk tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven vorm krijgen? CSG Liudger Burgum en OSG Singelland slaan de handen in een om dit te onderzoeken. In de nieuwe situatie kunnen leerdoelen en opdrachten vanuit het...
 • Anti-vogelgriep ventilatiesystemen

  20 februari 2023
  Met het project Anti-vogelgriep ventilatiesystemen wordt onderzocht of de kans op besmetting van pluimvee kan worden verminderd dan wel kan worden voorkomen met een innovatief ventilatiesysteem. Het onderzoek richt zich op de huidige besmettingsrisico's en welke invloed ventilatiesystemen en ventileren...
 • Zoek het uit!

  19 februari 2023
  Het project gaat vijfenveertig jongeren in Noordoost-Fryslân coachen op weg naar een stage of baan. Met een vernieuwde werkwijze gaan we letterlijk naar de thuiszittende jongere toe. Op deze manier kunnen jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met bedrijven...
 • Coaching on the Job

  20 februari 2023
  Met het project Coaching on the Job wil OPNIEUW! werkplekken creëren die kunnen dienen als ervaringsplaats of re-integratieplaats. Om het concept te onderzoeken en het volledige concept te ontwikkelen wordt een extern bureau ingehuurd. Zo wil OPNIEUW! voor een grotere...
 • Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart

  20 januari 2023
  Met het project Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart wil Sippie Donkervoort vrouwen helpen vitaler en gezonder te leven. "Het is een kans om vanuit preventie de gezondheidswinst simpel maar doeltreffend te laten toenemen."
 • De boer van hjoed is de apotheker fan moarn

  20 januari 2023
  Haver is voedzaam, gezond en de mogelijkheden met dit product zijn divers. Toch is er maar weinig over bekend. Akkerbouwbedrijf Van der Bos-Weidenaar uit Holwerd wil hier verandering in brengen. Met het project gaan ze aan de slag om meer...
 • Lees het Qop magazine online!

  20 december 2022
  Vers van de pers: de eerste editie van het Qop magazine. Een magazine gevuld met verhalen van projecten uit de Versnellingsagenda. Benieuwd welke projecten subsidie hebben ontvangen en welke effecten hiermee zijn bereikt? Lees het magazine online!
 • Grip op Bodemdaling

  8 november 2022
  Met het project “Grip op bodemdaling” wordt een betaalbaar systeem ontwikkelt en getest dat heel specifiek en real-time de bodemdaling kan meten. Deze bodemdalingsensor wordt in het land geplaatst en de gegevens zijn direct beschikbaar voor de agrariër. De sensor...
 • Ontwikkeling ondernemersschool

  13 oktober 2022
  Een fysieke locatie waar ondernemers elkaar ontmoeten en waar ruimte is om van elkaar te leren. Een plek waar het programma ingericht is op de wensen en vragen van startende ondernemers en waar de focus ligt op innovatie, samenwerken en...
 • Fryske Fammen Yn Saken

  30 september 2022
  Fryske Fammen Yn Saken, de naam zegt het al: Friese vrouwen in zaken. Met het project wil QWIK Marketing een ondernemersnetwerk opzetten voor vrouwelijke ondernemers uit de regio. Met bijeenkomsten en een digitaal netwerk, zodat dames uit de regio elkaar...
 • Camera gestuurde wiedmachine (haalbaarheidsonderzoek)

  30 september 2022
  Met het project wordt onderzoek gedaan en kennis opgedaan over Kunstmatige Intelligentie in de landbouw. De camera gestuurde wiedmachine kan onkruid identificeren en verwijderen. Dit zorgt voor een grote besparing op arbeid in de biologische landbouw en kan daarnaast ervoor...
 • Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw

  29 september 2022
  Natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân. Om in kaart te brengen wat de belangrijkste kansen en belemmeringen zijn in de regio worden tools ontwikkeld. Deze tools gaan regionale boeren helpen een specifiek plan te maken om daadwerkelijk aan de slag te gaan...
 • De Bartlehiem Skeelertocht

  19 september 2022
  De Bartlehiem Skeelertocht als middelpunt voor het vergroten van de toeristische waarde van de regio. Stichting Bartlehiem Skeelertocht wil deelnemers en bezoekers verleiden om een eendaags bezoek te verlengen naar een meerdaags bezoek. De regio is prachtig. Met het project...
 • Boeren tussen boomwallen

  12 september 2022
  Een transitie naar meer natuurinclusieve kringlooplandbouw in Noordoost-Fryslân. Met het project gaan veertig boeren aan de slag met de inpassing en benutten van boomwallen en elzensingels. Door het combineren van vruchtdragende bomen of struiken met klassieke landbouwgewassen of veeteelt ontstaat...
 • Miensker Challenge geeft boost aan talentontwikkeling

  7 september 2022
  Met de Miensker Challege gaan tachtig studenten van het ROC Friese Poort samen met ondernemers en regionale beleidsmakers aan de slag met vraagstukken over leefomgeving, gezondheid en de arbeidsmarkt. De frisse ideeën en creatieve oplossingen moeten het Fries geluk een...
 • Onderzoek naar vlas als voeding en grondstof

  5 september 2022
  Kan Vlasolie uit de regio lijnolie uit het buitenland vervangen? Met het project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van vlasolie als grondstof voor de verfindustrie en de mogelijkheden voor menselijke consumptie. Dit biedt nieuwe stageplekken en kansen voor een...
 • De Nije Silen, een nieuw te ontdekken parel in de regio

  5 september 2022
  Dokkumer Nieuwe Zijlen wordt een nieuwe parel in de regio. Het verhaal van de cultuur-historische geschiedenis van de monumentale zeesluizen en de historische schepen verdient meer aandacht vindt de stichting. De cultuur-historische waarde van Dokkumer Nieuwe Zijlen en het varend...
 • Inspireren met Smaak van de Wâlden

  17 augustus 2022
  Met ‘Smaak van de Wâlden’ inspireren ondernemers bij evenementen elkaar met ideeën voor productvernieuwing en stimuleren ze elkaar deze te ontwikkelen en te realiseren. Het project draagt bij aan het organiseren en het faciliteren van evenementen met als doel kennisdeling....
 • Giga Insecta, het belang van insecten en behoud van biodiversiteit

  28 augustus 2022
  Met Giga Insecta organiseren Stichting op Toutenburg en haar projectpartners De Kruidhof, Stichting Regiomarketing en Toerisme, Friese Milieu Federatie, NME Tytsjerksteradiel en RMT NOF een spraakmakende tentoonstelling voor een breed publiek waarbij het belang van insecten voor behoud van biodiversiteit...
 • Themapark De Spitkeet met het verhaal van de Wâlden

  17 augustus 2022
  Themapark De Spitkeet bestaat al sinds 1990 en trok in 2019 zo’n 20.000 betalende bezoekers. De helft van deze bezoekers is dagrecreant en komt van buiten Friesland, 8% komt zelfs uit het buitenland. Deze bezoekers krijgen nu voornamelijk een inkijkje...
 • Bonifatius On Tour in Dokkum

  01 augustus 2022
  Bonifatius On Tour zal een promotiemiddel worden om Dokkum als Bonifatiusstad te positioneren. Vanuit Friesland, maar zelfs in heel Nederland. Promotie in steden, op festivals, beurzen en markten. Vanuit deze promotiewagen wil de Dockumer Biergilde een drankje (o.a. Bonifatiusbier) kunnen...
 • Inventarisatie Exportambitie in de regio

  20 juli 2022
  Met project Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten, wil Coöperatie World Trade Center Noord Nederland, samen met de Gemeenten en haar projectpartners NHL Stenden, BOWINN en Rabobank een helder inzicht krijgen in de exportambitie in de ANNO Gemeenten.
 • Fjildlokaal: een verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie

  11 juli 2022
  Met de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs. Met project wordt een...
 • Gouden Gidsen Gilde

  11 juli 2022
  De Friese Waddenkust is een unieke regio met prachtige verhalen. De 'Gouden Gidsen Gilde' gaat gidsen opleiden om verhalen te vertellen aan inwoners en bezoekers van de regio Noordoost-Fryslân. Stichting Vitale Waddenkust gaat samen met It Fryske Gea en de...
 • Werken aan digitale weerbaarheid: samen sterk in de regio

  11 juli 2022
  Met het project digitale weerbaarheid worden mkb-ondernemers en studenten aan elkaar gekoppeld om samen te werken aan digitaal veilig ondernemen en werken. Ondernemers zijn steeds afhankelijker van digitale toepassingen en cybercriminaliteit is steeds vaker de orde van de dag. Met...
 • Verduurzamen veevoer door gebruik van algen

  04 juli 2022
  Eiwitten zijn een essentieel onderdeel van voeding voor koeien. Nu worden deze eiwitten vaak uit soja gewonnen, maar de Europese Unie wil dat boeren in de toekomst minder afhankelijk zijn van soja en meer zelfvoorzienend worden. Algen bevatten op droge...
 • Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter

  27 juni 2022
  Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter. Medio 2020/2021 heeft Boomgaard de Wichterij het project ‘Wichtich’ opgezet. Er is een trend in streekproducten en producten die teruggaan naar de bron. Denk hierbij aan mens- en diervriendelijke producten, no waste,...
 • Lisdodde als duurzaam isolatiemateriaal

  20 juni 2022
  Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant dat gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal. Met het pilotproject van Bouwgroep Dijkstra Draisma is vorig jaar de start gemaakt met het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot...
 • Gaia aan het wad. Laat je verwonderen!

  13 juni 2022
  Gaia aan het wad. Laat je verwonderen; bekijk, hoor en ervaar Gaia op de donkerste plek van Nederland. In mei en juni ‘22 was imposante installatie ‘Gaia’ van kunstenaar Luke Jerram te bewonderen in Theaterkerk Nes. Samen met Sense-of-Place produceerde...
 • Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten

  09 juni 2022
  Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten. Insecteneiwitten hebben een hoogwaardige samenstelling van aminozuren en dit sluit heel goed aan bij de voederbehoefte van dieren. De doelstelling van het project is het realiseren van een regionale...
 • Sign Again, een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland

  25 mei 2022
  Project Sign Again - een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland. Het project ‘Sign Again´ focust zich op het allereerste volledig gerecyclede en herprintbare plaatmateriaal en is daarmee een grote stap richting circulariteit in print.

Een projectidee of meer weten over projectaanvragen?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over de subsidieaanvraag voor een project? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Samen met jou kijken de programma-adviseurs van Qop hoe het idee verder gebracht kan worden en welke stappen je daarin nog kan zetten.

Wat doet Qop?

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. We brengen partijen samen en begeleiden onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben. Hiervoor werken wij nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Qop wurket foar jim!

Inmiddels zijn er meer dan 80 projecten gesubsidieerd. Deze projecten hebben we gebundeld in een Qop magazine ’22. Lees hier het magazine online!

Hoe vraag ik subsidie aan?

In juni 2020 is de subsidieregeling van de Versnellingsagenda opengesteld. Vanaf dan kunnen ondernemers, onderwijspartijen en overheden een subsidieaanvraag indienen. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project.

De programma’s uit de Versnellingsagenda

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Elk programma heeft een eigen programma-adviseur.

 

Qop helpt bij projectideeën

Wij verbinden partijen, koppelen kansen én bieden ondersteuning om jouw project verder te brengen. Het subsidiebureau, ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het bureau en Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Heb jij een projectidee? Wy helpe jo graach!