Subsidieregeling Versnellingsagenda

Organiseer jij een eenmalige activiteit of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân? Dan kun je daarvoor subsidie bij de gemeente Noardeast-Fryslân, die deze regeling ook namens de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân uitvoert, aanvragen.

subsidie aanvragen

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben.

Met de Versnellingsagenda willen deze overheidspartijen, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, realiseren dat:

  • het Bruto Regionaal Product (BRP) in 2025 is toegenomen met € 400 miljoen;
  • het aantal beschikbare banen stabiliseert;
  • de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is;
  • het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt;
  • het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt;
  • en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt.

Hoe willen de partijen de doelstellingen bereiken?

Door het verstrekken van subsidies aan projecten die voldoende invulling geven aan de benoemde doelen en beoogde resultaten van een businesscase van de Versnellingsagenda willen deze partijen deze doelstellingen in 2025 behaald hebben. Hiervoor is de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân opgesteld.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. Je kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dat de aanvrager minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden. De subsidieregeling treedt in werking op 17 juni 2020 en vervalt per 1 januari 2024.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000 en subsidies vanaf € 5.000. Subsidies tot en met € 5.000 kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies vanaf € 5.000 wordt de regeling jaarlijks in januari, mei en september gedurende één maand opengesteld.

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van jouw idee kun je contact opnemen met Stichting Qop. Het team van Qop kijkt of het idee inhoudelijk past binnen één van de businesscases van de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concreet projectplan. Deze ondersteuning is gratis.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Een aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (Asv) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd.

Let op: subsidie vanaf € 5.000 kan alleen aangevraagd worden in de maanden januari, mei en september. Bij een aanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. Voordat je subsidie aanvraagt, kun je een advies bij Stichting Qop opvragen door een e-mail te sturen.

Als je uiterlijk een week voor het aflopen van de indientermijn een advies van ons vraagt, dan ben je er zeker van dat je tijdig ons advies ontvangt. Stuur je in de laatste week van de indientermijn jouw projectplan naar Qop toe, dan kunnen wij niet garanderen dat je het advies op tijd krijgt.

In beide gevallen word je doorgestuurd naar de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Je kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen.

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

Jouw aanvraag mailen.

Vragen over de regeling of het aanvragen?

Voor vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van subsidie kun je contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer van de gemeente Noardeast-Fryslân: 0519 298 888.