Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.


In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Bokashi Groenstations


Voor het project Bokashi Groenstations heeft Mulderagro een subsidie vanuit de Versnellingsagenda ontvangen voor het ontwikkelen en realiseren van groenstations op het terrein van lokale boeren. Maaisel van natuurgraslanden en bermen afkomstig van Wetterskip Fryslân blijkt zeer geschikt voor het maken van Bokashi. Bokashi is een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw, vooral als deze gemaakt is van lokale biomassastromen. Met het project wordt een blauwdruk ontwikkelt voor groenstations in Noordoost-Fryslân. Overheden, waterschappen en terreinbeherende organisaties kunnen hun materialen...
› Lees verder

Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk


Een sterke regio: innovatieve MKB-ondernemers die inspelen op de ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers. Door kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling via een structureel lerend ondernemersnetwerk. Met het project ‘Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk’ worden de eerste stappen gezet richting een reeks ondernemerstafels voor ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Belangrijke regionale thema’s als circulaire bouw, recreatie en startend ondernemerschap staan centraal in het te vormen programma. Een ondernemersnetwerk dat aansluit bij de behoefte en ideeën van ondernemers. Om deze behoefte in kaart...
› Lees verder

Innovatiehuis Toerisme


De regio Noordoost-Fryslân heeft zoveel meer te bieden dan water, watersport en de Elfsteden. Met het project Innovatiehuis Toerisme wordt een plek gerealiseerd waar studenten en ondernemers samen werken aan het vergroten van de regio als toeristische bestemming.  In het Innovatiehuis Toerisme ontstaan vijf verschillende routes, op basis van vijf streekkenmerken: Nationaal park Lauwersmeer, Nationaal park De Alde Feanen, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum. In deze toeristische routes wordt door digitale innovatie het verhaal...
› Lees verder

Wy Ferbine


Van mismatch naar de júiste match op de arbeidsmarkt in Noordoost-Fryslân. Het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een probleem voor veel organisaties in de regio. Aan de andere kant is een grote groep mensen op zoek naar een baan. Er is behoefte aan een match, maar hoe eenvoudig is deze te maken?  Fritech Personeelsdiensten en Werktijd slaan de handen ineen met het project ‘Wy Ferbine’. Met het haalbaarheidsonderzoek willen ze inzicht verkrijgen in de stappen die er...
› Lees verder

Leernetwerk bodem


Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen wordt een 'Leernetwerk bodem' opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil. Er is bij boeren veel vraag naar...
› Lees verder

Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager


Combex bouwlogistiek wil de logistieke kant van het vervoer van geïndustrialiseerde bouwelementen verder vormgeven met als doelstelling meer woningen te realiseren. Het project Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager heeft een subsidie van 108.425 euro ontvangen uit de Versnellingsagenda. De bouwsector staat voor een enorme uitdaging om tot 2030 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te produceren. Dit is vastgesteld in de nationale woonagenda. Daarnaast moet de CO2 uitstoot in de sector aanzienlijk worden gereduceerd. Met de traditionele manier van bouwen gaan deze doelstellingen niet...
› Lees verder

Valideren, relevant worden en blijven voor werk


ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Libereaux hebben gezamenlijk een subsidie ontvangen voor het project Valideren, relevant worden en blijven voor werk. Met de toegekende subsidie van 320.000 euro uit de Versnellingsagenda worden inwoners uit de regio Noordoost-Friesland gestimuleerd om gericht aan hun eigen ontwikkeling te werken. Het startpunt hierbij is het valideren van ervaring. Met het project wordt de focus gelegd op erkende vaardigheden en kwaliteiten die iemand al bezit of verder kan ontwikkelen in zijn of haar zoektocht naar...
› Lees verder

Leerwerkloket Noordoost-Fryslân


Een leven lang ontwikkelen met het Leerwerkloket. Met de ontvangen subsidie van 1,4 miljoen kan een grote stap worden gezet naar het bouwen van een toegankelijk loket voor iedereen die leer- of ontwikkelvraag heeft in de regio. Dit is niet alleen voor het individu maar zeker ook voor werkgevers hun medewerkers willen laten ontwikkelen en groeien. In het Leerwerkloket NOF wordt het verschil gemaakt door de tijd te nemen voor iedere individu. Voor persoonlijk, gericht advies voor iedereen met een...
› Lees verder

Stadswerkplaats Noordoost-Fryslân


Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken met bedrijven, overheid en onderwijs? Hoe zorgen we voor goed opgeleid personeel voor onze bedrijven in de stuwende sectoren? Hoe verbinden we technologie, innovatie, circulariteit en inclusie met elkaar? Directeur Jan Knol van werk- leerbedrijf NEF: 'De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, lokale overheid en onderwijs. Hier werken we aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in o.a. de metaal,...
› Lees verder

Klei Kunst en Route


Wat veel mensen niet weten, is dat er al vanaf de 17e eeuw tot op de dag van vandaag verschillende pottenbakkerijen in en om Dokkum gevestigd zijn. Door het organiseren van een route langs een aantal locaties, maar ook langs hedendaagse tentoongestelde keramiek, willen de initiatiefnemers, Dineke Taal en Mariska Post, de keramiek in al haar diversiteit op een laagdrempelige manier tonen aan een breed publiek. Met deze jaarlijks terugkerende kunstroute wordt een verbinding gelegd tussen historie en hedendaagse kunst....
› Lees verder

Regiomarketing voor het culturele project Wadopera Peter Grimes


In september 2021 organiseert en produceert Stichting Nootstroom de Wadopera Peter Grimes. Een aanwinst voor de regio op cultureel, economisch en toeristisch gebied. Met regiomarketing richt de organisatie zich op niet alleen op de vermarkting van de Wadopera, maar ook op de beleving van regionale streekmerken. De Versnellingsagenda draagt hier 65.000 euro aan bij. De Wadopera Peter Grimes, naar de gelijknamige opera van de Britse componist Benjamin Britten, wordt in de openlucht en met 140 artiesten uitgevoerd. Dit alles zal...
› Lees verder

De gast van de toekomst in Noordoost-Fryslân


Van digitalisering en technische innovaties tot een veranderende arbeidsmarkt en globalisering, ook de horecasector heeft te maken met deze ontwikkelingen. Om regionale horecaondernemers hierop voor te bereiden, starten twee afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Midden Friesland en Noordoost Friesland) met een scholingsprogramma. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van 20.000 euro uit de Versnellingsagenda. Horecaondernemers hebben vaak hun handen vol aan de dagelijkse gang van zaken, waardoor kansen niet gezien worden en mogelijkheden onbenut blijven. Daarom neemt KHN Midden-Friesland in...
› Lees verder

Lisdodde als isolatiemateriaal


Om de bouwsector meer circulair te maken, start Bouwgroep Dijkstra Draisma een pilotproject voor het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. In de regio wordt een gebied ingericht om te onderzoeken of de lisdodde op grotere schaal marktklaar gemaakt kan worden als isolatiemateriaal. De Versnellingsagenda stelt bijna 60.000 euro beschikbaar voor het project. Op dit moment staat de bouwsector voor twee uitdagingen: de energietransitie en de materiaaltransitie. Voor het combineren van de energie- en materiaaltransitie wordt...
› Lees verder

Digitalisering landschapsbiografie De Alde Feanen


De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is onlangs vastgelegd in een landschapsbiografie. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea dit document toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Met een bijdrage van 5.000 euro gaan de partijen aan de slag met het project. De storymap schetst een beeld van zowel de ontstaansgeschiedenis als de ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen. Tevens brengt het in beeld wat er qua natuur, cultuur en avontuur...
› Lees verder

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost-Fryslân


Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Met het project Wendbaar vakmanschap 1e fase werken verschillende bedrijven uit de regio, Bowinn, het Friesland College en het Aeres college (voorheen Nordwin College) samen aan het versterken van hun leercultuur. Met een bijdrage van ruim 200.000 euro draagt de Versnellingsagenda hieraan bij. Naast veranderende marktomstandigheden vragen technologische ontwikkelingen en automatisering om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van werknemers. Een oplossing voor dit probleem is...
› Lees verder

Bezienswaardigheden en Beleving: Landschapstriënnale 2023


Voor 2023 is de titel Landschapstriënnale toegekend aan het Waddenkustgebied, een mijlpaal voor de regio. Ter voorbereiding wordt door stichting Landschapstriënnale het project Bezienswaardigheden en Beleving opgezet: het deel dat zich richt op de ervaring van het landschap door een breed publiek met belangstelling voor landschap, cultuur en natuur. De Versnellingsagenda draagt hier ruim 160.000 euro aan bij. De Landschapstriënnale wordt één keer in de drie jaar georganiseerd om een regio in de (internationale) spotlights te zetten en is daarmee...
› Lees verder

Inpassing camping in het coulisselandschap


Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het gebied dusdanig goed op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zij elkaar kunnen versterken. Door campingbedrijven optimaal aan te sluiten op een streekmerk wordt de merkwaarde van het gebied vergroot. Met het visiedocument ‘Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030’ ambieert de...
› Lees verder

Speurroute-app Dokkum


Steeds meer dag- en verblijfstoeristen weten de regio Noordoost-Fryslân te vinden als vakantiebestemming. City Sherlocks wil deze gasten op een unieke manier de toeristische beziens- en wetenswaardigheden van Dokkum laten beleven door middel van een speurroute-app. Voor de ontwikkeling en realisatie van deze app heeft het project een bijdrage van 5.000 uit de Versnellingsagenda ontvangen. Met de speurroute-app wil City Sherlocks het toeristisch product van de regio eigentijdser, gevarieerder en interessanter maken. De app wordt gevuld met een specifiek voor...
› Lees verder

Klantreis kwetsbare jongeren


Met het project ‘Klantreis kwetsbare jongeren’ brengt Be Your Natural Talent (BYNT), in samenwerking met het Friesland College, in kaart waar jongeren tegenaan lopen in hun weg naar school of werk vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het project streeft ernaar de uitval van met name kwetsbare jongeren te voorkomen. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft het project een bijdrage van 4.999 euro uit de Versnellingsagenda ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek voor activeren kwetsbare jongeren


Voor veel jongeren is de leerweg anders dan hoe deze vanuit het onderwijssysteem bedacht is. Going uit Dokkum wil kwetsbare thuiszittende jongeren een toekomstperspectief bieden en begeleiden naar een betaalde baan of opleiding in de maakindustrie. Voor de eerste fase van het project, een haalbaarheidsonderzoek, ontvangt Going een bijdrage van 5.000 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van een pilotproject om jongeren te mobiliseren naar meer participatie, met als doel uitstroom op de arbeidsmarkt of een opleiding....
› Lees verder

Aanschouwelijk maken bramenflora


Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Om deze biodiversiteit bij een groter publiek in beeld te brengen, ontvangt de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen een subsidie van 1.500 euro uit de Versnellingsagenda. Met dit project wordt de biodiversiteit van de bramensoorten in kaart gebracht door middel van een handleiding. Het project zet met het aanschouwelijk maken van bramenflora in op kennisontwikkeling over natuur en biodiversiteit. Deze kennis wordt vervolgens via...
› Lees verder

Bloemenparadyske Streekmarkt


De regio Noordoost-Fryslân heeft een scala aan bijzondere streekproducten in huis. Biologisch, op natuurlijke basis met een goed verhaal. Vaak zijn ze nog onbekend bij de lokale bevolking en voor toeristen is het soms lastig de producenten te vinden. Het Bloemenparadyske uit Kollum zet samen met 9 lokale ondernemers deze streekproducten op de kaart met een Streekmarkt. Met een bijdrage van 5.000 euro uit de Versnellingsagenda kan de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de Streekmarkt van start. De Bloemenparadyske Streekmarkt...
› Lees verder

Ontsnappen aan digitale dreigingen


Het aantal digitale incidenten neemt in rap tempo toe. Zo liet 2020 ten opzichte van 2019 al een verviervoudiging zien van het aantal gemelde cyberincidenten. Met behulp van een 4-tal mobiele escaperooms werkt Eduno aan een verhoging van de digitale weerbaarheid van ondernemers en het onderwijs in Noordoost-Fryslân. Begin januari ontvingen zij een bedrag van 4.880 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Met behulp van vier mobiele escaperooms worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van cyberaanvallen. Eduno reikt ondernemers oplossingen...
› Lees verder

Ontwikkeling van de innovatieve klapschaats


Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda is innovatief ondernemerschap stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe klapschaats door Catharinus Schuurmans van Suver Sport Concept. Eind december werd 5.000 euro toegekend uit de subsidieregeling Versnellingsagenda om de innovatieve klapschaats in theorie en praktijk te testen. In 20 jaar tijd is het klapschaatsonderstel nagenoeg hetzelfde gebleven. Met de doelstelling van de innovatie van de Suver Klapschaats komt het voordeel van het afzetten met de punt (de vaste noor)...
› Lees verder

Nachtwacht360


Het beroemde Nachtwacht360-project was vanaf 1 oktober tot 30 november 2020 al te zien in de Theaterkerk Nes. Een wereldprimeur in Noordoost-Fryslân! Door het grote succes, maar tevens door de beperkte toelating van publiek in verband met corona, wordt de tentoonstelling verlengd tot 1 april 2021. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt een bedrag van 5.000 euro toegekend om de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de tentoonstelling voort te zetten. Op de levensechte foto is de Nachtwacht tot in detail nagemaakt...
› Lees verder

De Verspillingsmarkt


Om voedselverspilling te verminderen is het project De Verspillingsmarkt van de initiatiefnemer Fjild in samenwerking met Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 236.550 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte,...
› Lees verder

Regionale producten voor-goed-eten


De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Om dit te verbeteren is het project Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 43.225 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Veenstra Reizen


Het werken in de toerismesector verandert continu en de komende jaren zal dit steeds meer digitaliseren. Hierdoor verandert ook de rol van touroperators. Met het haalbaarheidsonderzoek wil Veenstra Reizen uit Buitenpost inzicht verkrijgen in de toekomstige reismethode en wijze van samenstellen van een reis. Voor het haalbaarheidsonderzoek is vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 4.875 euro toegekend. Naast het haalbaarheidsonderzoek worden stappen gezet tot een praktijkschool voor de reisbranche, waarmee extra stageplaatsen in de regio Noordoost-Fryslân worden gerealiseerd. Studenten...
› Lees verder

Wad’nbus in Noordoost-Fryslân


Het project Wad’nbus zet een kampeerbus in om gasten van buiten de regio naar Noordoost-Fryslân te halen voor een mooie vakantiebeleving. Met deze bus gaan gasten een week op avontuur langs de streekmerken Nationaal Park Lauwersmeer, De Alde Feanen, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum. In december ontving het project een bijdrage van 5.000 euro uit de Versnellingsagenda. De tocht gaat niet alleen door en langs deze gebieden, maar laat de gasten ook nadrukkelijk...
› Lees verder

De Wichterij: Kennisplatform Wâldprûm de Wichter


De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan het project ‘Wichtich’ toegekend. De aanvraag voor het project is een initiatief van De Wichterij en is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Initiatiefnemer Lotte Daalman is enthousiast: “Ons doel is het behouden van de Wichter en voor...
› Lees verder

Staalkrachtig Noordoost-Fryslân


Noordoost-Fryslân kent tal van metaalbedrijven die prachtige producten maken die de hele wereld over gaan. Toch kennen veel inwoners en jongeren (de werknemers van de toekomst) het bestaan van deze bedrijven niet. Wytse Pyt de Jager van DOKcom PR & Communicatie wil met het project Staalkrachtig Noordoost-Fryslân hier verandering in brengen. Het project geeft de regionale maakindustrie de kans zich via nieuwe communicatiekanalen te profileren. Hiermee krijgt de regionale maakindustrie de kans om rechtstreeks het onderwijs te bereiken, studiekiezers te...
› Lees verder

Bouwen aan Ambitie


Het project Bouwen aan Ambitie heeft eind oktober ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Het project ontwikkelt doorlopende ambitieroutes om aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstgericht te verbeteren. Kennislab Noordoost-Fryslân voert het programma uit in samenwerking met ondernemers, scholen uit de regio en lokale overheden. Bouwen aan Ambitie ontwikkelt ondernemend en innovatief gedrag van leerlingen, docenten, ouders en professionals in Noordoost-Fryslân. Meer dan 75 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en MBO werken mee...
› Lees verder

Zoet op Zout


Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Het project Zoet op Zout heeft tijdens de eerste openstelling van de subsidieregeling Versnellingsagenda in juli een aanvraag gedaan voor onderzoek naar verzilting....
› Lees verder

Basisstructuur Fjildlab


Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Fjildlab streeft naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken. Het Fjildlab werkt in acht kenniskringen samen met(agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan een circulaire en duurzame landbouwsector....
› Lees verder

Educatiefaciliteiten bij Bowinn


Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda en cofinanciering door Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Rabobank is de inrichting voor een scrum en presentatieruimte (voor lesgeven) en communicatiefaciliteiten bij Bowinn mogelijk gemaakt. In deze fysieke testlocatie wordt kennis gedeeld en kunnen nieuwe productieprocessen, producten en concepten van en voor MKB-bedrijven gericht op industrieel en circulair bouwen worden getest en gepresenteerd. Meer informatie over Bowinn: www.bowinn.nl
› Lees verder

Gerst en hop voor bier


Van oudsher werd er in het Waddengebied zowel hop als gerst voor bierproductie verbouwd. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke akkerbouwers en bierbrouwers geïnteresseerd zijn in een samenwerking om tot productie en afzet te komen. Centraal staan de vragen: Welke gerst- en hopsoorten moeten er worden verbouwd en welke mogelijkheden zijn er voor biologische streekmout en bierproductie? Dit project is een initiatief van Herman van Vliet van LekkereTrek en Pyt en Rika Sipma, Biologische akkerbouwers. Zij werken samen met andere...
› Lees verder

De Friese aardappel als icoon


Op dit moment wordt ongeveer 95% van de aardappelen die de Friezen eten, niet in Friesland verbouwd. Friese akkerbouwers verbouwen veel meer pootaardappelen. Ons voedsel wordt veelal wel in de regio geteeld, maar veel van ons voedsel wordt van ver gehaald of wordt op (grote) afstand bewaard, verwerkt en bewerkt, zodat veel (onnodige) kilometers gemaakt worden. Dit komt omdat er weinig rechtstreekse contacten en afspraken zijn tussen de akkerbouwers en de rest van de keten. Met dit project willen de...
› Lees verder