Meest gestelde vragen

Heb je een vraag over de subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân? Hier vind je de meeste antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij neem dan gerust contact met ons op of bel met 0511 760 009.
Algemene vragen

 • Waar moet ik mijn subsidieaanvraag indienen? U kunt een subsidieaanvraag indienen bij de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 13, 9290 AA in Kollum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.
 • Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
  Subsidies tot en met € 5.000 en subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Deze aanvragen kunnen tot 1 juli 2025 worden ingediend. Voor het aanvragen van subsidie hoger dan € 25.000 wordt de regeling jaarlijks drie keer gedurende een periode van zes weken opengesteld in 2024, hierna sluit de subsidieregeling voor deze categorie. De openstellings- en sluitingsdata zijn: ▪ 1 januari tot en met 28 februari om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 7 februari 2024. ▪ 1 april tot en met 31 mei om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 10 mei 2024 ▪ 1 september tot en met 31 oktober om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 10 oktober 2024
 • Wanneer is een preadvies noodzakelijk? Bij subsidieaanvragen boven de €25.000 moet een advies van Qop worden toegevoegd. Dit advies kan opgevraagd worden door een e-mail met uw volledige projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in de definitieve subsidieaanvraag. De datums van de openstelling en de uiterlijke aanvraag van het preadvies van Qop zijn als volgt: ▪ 1 januari tot en met 28 februari om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 7 februari ▪ 1 april tot en met 31 mei om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 17 mei ▪ 1 september tot en met 31 oktober om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 16 oktober
 • Wanneer krijg ik te horen of mijn subsidieaanvraag toegekend wordt?
  Aanvragers van een subsidie tot en met € 25.000 ontvangen binnen 8 weken een besluit over hun subsidieaanvraag. Aanvragers van een subsidie hoger dan € 25.000 ontvangen binnen 13 weken na afloop van de periode waarin de subsidieregeling is opengesteld een besluit over hun subsidieaanvraag. De gemeente Noardeast-Fryslân kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.
 • Hoe lang mag mijn project duren? Een project waar maximaal € 5.000 subsidie aan is verleend, moet uiterlijk 1 jaar na het verlenen van de subsidie zijn afgerond. Een project waar meer dan € 5.000 subsidie aan is verleend, moet uiterlijk 3 jaar na het verlenen van de subsidie zijn afgerond. Let er verder op dat alle projecten die mede gefinancierd worden vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda uiterlijk 31 december 2026 moeten zijn afgerond.
 • Wat is een aanvrager / penvoerder, en wat is een (samenwerkings-)partner? Bij aanvragen van subsidie van meer dan € 5.000 moet er samengewerkt worden met minimaal 1 partner. De samenwerkende partners wijzen een penvoerder aan. Deze penvoerder is het aanspreekpunt voor de gemeente en geeft het bankrekeningnummer op waar de verstrekte subsidie op gestort kan worden. De penvoerder is verantwoordelijk voor het doorgeven van de subsidie aan de andere (samenwerkings-)partners binnen het project, conform de verdeling zoals opgenomen in de aanvraag en de afspraken die (eventueel) zijn gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. De overige projectpartners geven een volmacht af aan de penvoeder, waarmee de penvoerder gemachtigd is namens de andere partners de subsidie aan te vragen en af te handelen. Een (samenwerkings-)partner is een partner die subsidie krijgt om activiteiten uit te voeren. De (samenwerkings-)partner is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste informatie aan de penvoerder over de uitgevoerde activiteiten en uitgeven middelen. Elke (samenwerkings-)partner kan volledig aansprakelijk gesteld worden voor eventueel teruggevorderde subsidiebedragen.
 • Moet er gebruikt gemaakt worden van het format aanvraagformulier, format projectplan, format voortgangsrapportage en format eindrapportage? Ja. De regeling stelt het gebruikmaken van deze formats verplicht. Op www.noardeast-fryslan.nl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan kunt u deze formats downloaden. Indien nodig kunt u in het format verwijzen naar een of meerdere bijlagen die u dan aan de aanvraag of rapportage toevoegt.
 • Zijn er voorbeelden beschikbaar van een cofinancieringsverklaring, een verklaring van de-minimissteun en een samenwerkingsovereenkomst? Ja. Op www.noardeast-fryslan.nl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan kunt u voorbeelden van deze documenten downloaden. Een samenwerkingsovereenkomst is alleen noodzakelijk wanneer u meer dan € 5.000 subsidie aan wilt vragen.
 • Hoeveel subsidie kun je aanvragen?
  De subsidieregeling schrijft voor dat de subsidie maximaal 65% van de totale subsidiabele kosten van het project bedraagt. De subsidieregeling stelt geen minimum of maximum aan de hoogte van de aan te vragen subsidie. De subsidieregeling maakt wel onderscheid tussen drie verschillende categorieën subsidies: ▪ Subsidies tot en met € 5.000 ▪ Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 ▪ Subsidies hoger dan € 25.000 Voor iedere categorie is een apart aanvraagformulier beschikbaar op www.noardeast- fryslan.nl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan.
 • Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
  Alle projecten die bijdragen aan economische groei, innovatie in de bouw- en metaalsector, versterking van het technische beroepsonderwijs, stimulering van de werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector in de regio Noordoost-Fryslân komen in principe in aanmerking voor een eenmalige subsidie. Bekijk de programma's om te ontdekken op welk programma jouw projectidee aansluit.
 • Aan welke projecten zijn subsidies toegekend? De subsidieregeling Versnellingsagenda is in werking getreden op 17 juni 2020. Het overzicht van de projecten die subsidie hebben ontvangen uit de Versnellingsagenda vind je in Projecten.
 • Wie kan subsidie aanvragen?
  Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met volledige rechtsbevoegdheid kunnen subsidie aanvragen. Subsidies hoger dan € 5.000 worden enkel verstrekt aan een samenwerkingsverband van twee of meer projectpartners, of aan een rechtspersoon indien de samenwerking via de aanvragende rechtspersoon is geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld middels de oprichting van een stichting.
 • Mag een project van start gaan voordat een subsidieaanvraag is ingediend?
  Nee. Een project mag pas van start gaan nadat een subsidieaanvraag is ingediend. De subsidieregeling gaat er namelijk van uit dat subsidie niet meer nodig is als een project al loopt.
 • Mag een project van start gaan voordat een subsidieaanvraag is toegekend?
  Starten met een project voordat subsidie is toegekend mag weliswaar, maar gebeurt dan op eigen risico.
 • Tot wanneer loopt de subsidieregeling? De subsidieregeling Versnellingsagenda heeft een jaar verlening gekregen in 2022. Tot halverwege 2025 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het subsidiebureau. De laatste openstelling voor aanvragen boven de 25.000 euro is van 1 september tot 31 oktober 2024. Subsidieaanvragen tot 25.000 euro kunnen het hele jaar door worden ingediend, Dit kan tot 1 juli 2025.

Cofinanciering

 • Mag je als aanvrager of als partner ook uren inbrengen als cofinanciering? En zo ja, tegen welk bedrag mag je het inbrengen van deze uren waarderen? Ja, dat kan. Arbeid die geleverd wordt ten behoeve van het project door de aanvrager of door een van de partners kan ingebracht worden als cofinanciering. Deze arbeid kan gewaardeerd worden op maximaal € 50,00 per uur.
 • Kom je voor subsidie in aanmerking als je als aanvrager(s) minder dan 35% cofinanciering inbrengt? Nee, de regeling schrijft voor dat de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten bedraagt. Dit betekent dat aanvragen waarbij de aanvrager(s) minder dan 35% cofinanciering inbrengen, ten allen tijde afgewezen worden.
 • Mag je een andere, reeds toegekende subsidie inbrengen als cofinanciering? Ja, dat mag. Voeg in dit geval een afschrift van de toegekende subsidie als bijlage aan de subsidieaanvraag toe. Let er hierbij wel op, dat daarmee de toegestane steun (staatssteun) niet wordt overschreden. Niet zeker of de steun nog mag? Laat dan een staatssteunanalyse uitvoeren.
 • Mag je een andere, nog niet toegekende subsidie inbrengen als cofinanciering? Ja, dat mag. Voeg in dit geval een bewijsstuk waaruit blijkt dat de subsidie is aangevraagd als bijlage aan de subsidieaanvraag toe. Een eventuele toekenning vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda zal dan plaatsvinden onder de voorwaarde dat ook de andere aangevraagde subsidie(s) toegekend worden.

Staatssteun

 • Wat is een de-minimisverklaring? Een de-minimisverklaring heeft alles te maken met het verbod op staatssteun. Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor concurrentievervalsing op de Europese markt. Via de de-minimisverordening zijn daarop soms uitzonderingen mogelijk: het gaat dan om kleinere steunbedragen die zo minimaal zijn dat ze weinig tot geen impact hebben op de Europese markt. Doorgaans geldt dit voor steun tot een bedrag van € 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Bij sommige sectoren, zoals landbouw en visserij, gelden afwijkende bedragen. De subsidieaanvrager geeft op de verklaring aan hoeveel de-minimissteun hij heeft ontvangen in het huidige en in de voorgaande twee belastingjaren. De subsidieverstrekkende instantie kan hiermee aantonen dat geen sprake is van verboden staatssteun.
 • Moet de aanvrager en alle partners binnen een project een gezamenlijke de-minimisverklaring invullen en indienen? Of moet iedere partner voor zich een de-minimisverklaring invullen en indienen? Dat hangt van de situatie af. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van vrijstelling op grond van de de-minimisverordening, moet in de meeste gevallen een gezamenlijke de-minimisverklaring worden ingevuld en ondertekend. Alleen wanneer het project uit een aantal op zichzelf staande deelprojecten bestaat en deze deelprojecten worden door een specifieke partner uitgevoerd, kan er een de-minimisverklaring per partner ingevuld en ingediend worden.
 • Geldt het invullen van een de-minimisverklaring ook wanneer de aanvrager in de subsidieaanvraag aantoont dat er geen sprake is van staatssteun? Nee. Als in de aanvraag een staatssteunanalyse is opgenomen waarin goed onderbouwd wordt dat er geen sprake is van staatssteun bij het verstrekken van subsidie (bv. wanneer er sprake is van een wettelijke taak), dan hoeft er geen de-minimisverklaring ingediend te worden.

Subsidiabele kosten

 • Welke kosten zijn allemaal subsidiabel? Alle kosten die direct gerelateerd zijn aan het project komen in aanmerking voor subsidie, met uitzondering van:
  • kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag, tenzij het kosten betreft van projectvoorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting;
  • kosten van rente voor bankdiensten en/of financieringen;
  • kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties;
  • verrekenbare of compensabele omzetbelasting;
  • vervangingsinvesteringen;
  • kosten voor de reguliere bedrijfsvoering;
  • inbreng van arbeid verricht door vrijwilligers;
  • aankoop of inbreng van onroerend goed.
  Voor investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van het project geldt dat alleen het deel van de afschrijvingskosten die vallen binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Voor in kind bijdragen geldt dat inbreng van betaalde arbeid door een of meerdere partners ten behoeve van het project gewaardeerd mag worden op maximaal € 50,00 per uur.
 • Wordt het schrijven van een projectplan gesubsidieerd? Kosten van het (laten) opstellen van een projectplan als onderdeel van een aanvraag voor een volledig project zijn subsidiabel. Het aanvragen van subsidie voor alleen het (laten) opstellen van een projectplan is echter niet mogelijk.
 • Op welk bedrag kan de inbreng van uren worden gewaardeerd? Voor investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van het project geldt dat alleen het deel van de afschrijvingskosten die vallen binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Voor in kind bijdragen geldt dat inbreng van betaalde arbeid door een of meerdere partners ten behoeve van het project gewaardeerd mag worden op maximaal € 50,00 per uur.
 • Wanneer kunnen IKS-tarieven worden gehanteerd?
  Het verrichten van arbeid door eigen medewerkers van projectpartners in een project is subsidiabel. Voor het bepalen van de hoogte van deze subsidiabele kosten maakt de subsidieregeling gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek. Deze systematiek zorgt voor de minste administratieve lasten voor subsidieontvangers. Het vaste-uurtarief is in de regeling vastgesteld op € 50,- per uur. Dit tarief is vergelijkbaar met vaste-uurtarieven bij andere subsidieregelingen, die meestal variëren van € 39 tot € 60 per uur. Uit evaluatie van de subsidieregeling is naar voren gekomen dat het verschil tussen het vaste-uurtarief van de subsidieregeling en de uurtarieven van grote onderzoeks- en kennisinstellingen te groot was voor deze instellingen om te kunnen participeren in de Versnellingsagenda. Gezien het belang van inbreng van kennis en onderzoeksfaciliteiten bij bepaalde projecten binnen de Versnellingsagenda is op advies van de Regioboard besloten om Integrale Kosten Systematiek uurtarieven voor deze instellingen toe te staan. Door enerzijds de vaste-uurtarief-systematiek voor ondernemers, scholen en overheden uit de regio te hanteren en anderzijds IKS-systematiek te hanteren voor onderzoeks- en kennisinstellingen zonder winstoogmerk, is de subsidieregeling van de Versnellingsagenda toegankelijk voor een brede en diverse groep organisaties.

Subsidieaanvragen die te laat, onvolledig of afgewezen zijn

 • Mijn aanvraag is te laat ingediend. Wat nu? U ontvangt een afwijzing op uw aanvraag en kunt de volgende openstelling (tender) nogmaals een aanvraag indienen. Dit geldt overigens alleen voor aanvragen van een subsidie groter dan € 25.000. Aanvragen van een subsidie tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
 • Mijn aanvraag is niet volledig en de indientermijn is nog niet verstreken. Wat nu? Zo lang de indientermijn nog niet verstreken is, kunt u nog de aanvullende of gewijzigde informatie of documenten bij de gemeente Noardeast-Fryslân aanleveren.
 • Mijn aanvraag is niet volledig en de indientermijn is verstreken. Wat nu? Informatie of documenten die na de sluiting van de indientermijn wordt aangeleverd, wordt niet meegenomen bij de behandeling en beoordeling van uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt afgewezen omdat de aanvraag niet volledig is, kunt u de volgende openstelling (tender) een nieuwe, complete aanvraag indienen.
 • Mijn aanvraag is op technische gronden afgewezen. Wat nu? U ontvangt een afwijzing van de gemeente Noardeast-Fryslân op uw aanvraag, waarin onderbouwd wordt om welke reden(en) uw aanvraag is afgewezen. U kunt de volgende openstelling (tender) een nieuwe, verbeterde aanvraag voor een subsidie groter dan € 25.000 indienen. Een aanvraag voor een subsidie tot en met € 25.000 kan het gehele jaar door worden ingediend.
 • Mijn aanvraag is door de Regioboard inhoudelijk als onvoldoende beoordeeld. Wat nu? U ontvangt een afwijzing van de gemeente Noardeast-Fryslân op uw aanvraag, waarin onderbouwd wordt om welke inhoudelijke reden(en) uw aanvraag is afgewezen. U kunt de volgende openstelling een nieuwe, verbeterde voor een subsidie groter dan € 25.000 indienen. Een aanvraag voor een subsidie tot en met € 25.000 kan het gehele jaar door worden ingediend.
 • Mijn aanvraag is afgewezen omdat het subsidiebudget voor deze termijn op is. Wat nu? U ontvangt een afwijzing van de gemeente Noardeast-Fryslân op uw aanvraag, waarin onderbouwd wordt om welke reden(en) uw aanvraag is afgewezen. Voor subsidies groter dan € 25.000 wordt iedere openstelling budget beschikbaar gesteld. U kunt de volgende openstelling dus een nieuwe (en eventueel nog verbeterde) aanvraag voor een subsidie groter dan € 25.000 indienen. Voor subsidies tot en met € 25.000 wordt jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Een aanvraag voor een subsidie tot en met € 25.000 kan dus een volgend jaar opnieuw worden ingediend.