Boeren tussen Boomwallen

Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van de Noardlike Fryske Wâlden, VANLA, Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein 

Het onderzoek is gericht op een nieuw verdienmodel voor de boeren. Weilanden en akkerbouwgrond zijn omringd door houtwallen en elzensingels die onderhouden worden door de boer. Inhoudelijk is het project ingericht op de vragen die bij de agrariërs zelf leven rond inpassen en benutten van boomwallen, silvopastorale systemen* en agroforestry **.  In het project is zowel aandacht voor bedrijven met bestaande- en/of nog nieuw aan te leggen landschapselementen. Door het combineren van vruchtdragende bomen of struiken met klassieke landbouwgewassen of veeteelt ontstaat een nieuw verdienmodel. Daarnaast verrijkt het de biodiversiteit en geeft het vorm aan de natuurinclusieve kringlooplandbouw in onze regio. Hiermee wordt het historische cultuurlandschap behouden en geeft het een langetermijnperspectief voor de boer.

Veertig boeren in de regio Noordoost-Fryslân gaan de aankomende 2,5 jaar experimenteren met houtige gewassen, zoals bomen en struiken. Hierbij worden ze begeleid door de experts van de betrokken organisaties. De VANLA heeft al ervaring opgedaan met fruit- en notenbomen in grasland. De zogenoemde voederbomen zijn niet alleen geschikt voor het aanvullen van het rantsoen maar zorgen ook voor een aangenaam microklimaat. Vanuit verschillende invalshoeken zal onderzoek worden gedaan om zo een nieuw verdienmodel te creëren voor de boer.  

“Het vertalen van landelijke kennis en ervaring naar praktisch inpassingsplannen die bijdragen aan het verdienmodel van de boer in het coulissenlandschap is misschien wel dé belangrijkste peiler van dit project. Hiermee willen we ervaring opdoen en dat werkt het beste door met elkaar aan de slag te gaan in het veld” – vertelt Jelle Pilat, projectleider.

Het project heeft vanuit de Versnellingsagenda een subsidie ontvangen van € 458.086,60. 

* Een verzamelnaam voor vele vormen van landgebruik bij houtige gewassen in combinatie met de veehouderij.
** Een verzamelnaam voor velen vormen van landgebruik bij houtige gewassen en klassieke landbouwgewassen die op hetzelfde perceel voorkomen.