Campus voor bouwen en nieuwe materialen

Voor een sterke regionale bouwsector is het, naast industrialisatie en inzetten op circulariteit, van belang dat er voldoende personeel beschikbaar komt en blijft.

In onze regio is bouwnijverheid van oudsher een dragende sector. We willen dit bestendigen en verder uitbouwen door in te zetten op de kansen die de energietransitie en circulair bouwen bieden.

De energietransitie leidt tot een forse verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. Er moet in korte tijd veel ge- en verbouwd worden, zodanig dat dit vraagt om een andere, meer geïndustrialiseerde aanpak. Om te komen tot deze industrialisatieslag is het belangrijk dat kennis en kunde tussen bedrijven uit verschillende sectoren en onderwijsinstellingen uitgewisseld wordt. Ook het ontwikkelen en testen van nieuwe (circulaire) producten en processen is hierin van belang.

Naast industrialisatie is het in de bouwsector in toenemende mate van belang om verantwoord om te gaan met grondstoffen en materialen. Circulair bouwen wordt meer en meer speerpunt in de bouw. Initiatieven gericht op procestechnologie, waaronder automatisering en robotisering, het versnellen van de marktintroductie van producten en de ontwikkeling van circulaire producten voor de bouw kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen.

Voor een sterke regionale bouwsector is het, naast industrialisatie en inzetten op circulariteit, van belang dat er voldoende personeel beschikbaar komt en blijft. Dit is in toenemende mate een uitdaging, we zetten dan ook in op aanwas en instroom van nieuw personeel.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die bijdragen aan het realiseren van innovatieve (industriële/circulaire) producten en/of processen voor de bouw- of installatiesector;
  • Projecten die bijdragen aan het uitdragen van de regio Noordoost-Fryslân als centrum voor industrieel en circulair bouwen;
  • Projecten die bijdragen aan kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen op het gebied van circulair en industrieel bouwen;
  • Projecten die bijdragen aan het vergroten van het aantal jongeren dat in aanraking komt met bouw en installatietechniek.

Wil je meer informatie over het programma Campus voor bouwen en nieuwe materialen of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met programmamanager Jan Haakma.

Neem contact op

Regiomarketing en destinatiebranding

Economische en ecologische verbetering landbouw

Lerend Ondernemersnetwerk

Shared Facilities Center

Bouwen aan Ambitie

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit