Nee, de regeling schrijft voor dat de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten bedraagt. Dit betekent dat aanvragen waarbij de aanvrager(s) minder dan 35% cofinanciering inbrengen, ten allen tijde afgewezen worden.