Het verrichten van arbeid door eigen medewerkers van projectpartners in een project is subsidiabel. Voor het bepalen van de hoogte van deze subsidiabele kosten maakt de subsidieregeling gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek. Deze systematiek zorgt voor de minste administratieve lasten voor subsidieontvangers. Het vaste-uurtarief is in de regeling vastgesteld op € 50,- per uur. Dit tarief is vergelijkbaar met vaste-uurtarieven bij andere subsidieregelingen, die meestal variëren van € 39 tot € 60 per uur.

Uit evaluatie van de subsidieregeling is naar voren gekomen dat het verschil tussen het vaste-uurtarief van de subsidieregeling en de uurtarieven van grote onderzoeks- en kennisinstellingen te groot was voor deze instellingen om te kunnen participeren in de Versnellingsagenda. Gezien het belang van inbreng van kennis en onderzoeksfaciliteiten bij bepaalde projecten binnen de Versnellingsagenda is op advies van de Regioboard besloten om Integrale Kosten Systematiek uurtarieven voor deze instellingen toe te staan.

Door enerzijds de vaste-uurtarief-systematiek voor ondernemers, scholen en overheden uit de regio te hanteren en anderzijds IKS-systematiek te hanteren voor onderzoeks- en kennisinstellingen zonder winstoogmerk, is de subsidieregeling van de Versnellingsagenda toegankelijk voor een brede en diverse groep organisaties.