Bij aanvragen van subsidie van meer dan € 5.000 moet er samengewerkt worden met minimaal 1 partner. De samenwerkende partners wijzen een penvoerder aan. Deze penvoerder is het aanspreekpunt voor de gemeente en geeft het bankrekeningnummer op waar de verstrekte subsidie op gestort kan worden. De penvoerder is verantwoordelijk voor het doorgeven van de subsidie aan de andere (samenwerkings-)partners binnen het project, conform de verdeling zoals opgenomen in de aanvraag en de afspraken die (eventueel) zijn gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. De overige projectpartners geven een volmacht af aan de penvoeder, waarmee de penvoerder gemachtigd is namens de andere partners de subsidie aan te vragen en af te handelen.

Een (samenwerkings-)partner is een partner die subsidie krijgt om activiteiten uit te voeren. De (samenwerkings-)partner is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste informatie aan de penvoerder over de uitgevoerde activiteiten en uitgeven middelen. Elke (samenwerkings-)partner kan volledig aansprakelijk gesteld worden voor eventueel teruggevorderde subsidiebedragen.