Alle kosten die direct gerelateerd zijn aan het project komen in aanmerking voor subsidie, met uitzondering van:

  • kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag, tenzij het kosten betreft van projectvoorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting;
  • kosten van rente voor bankdiensten en/of financieringen;
  • kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties;
  • verrekenbare of compensabele omzetbelasting;
  • vervangingsinvesteringen;
  • kosten voor de reguliere bedrijfsvoering;
  • inbreng van arbeid verricht door vrijwilligers;
  • aankoop of inbreng van onroerend goed.

Voor investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van het project geldt dat alleen het deel van de afschrijvingskosten die vallen binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Voor in kind bijdragen geldt dat inbreng van betaalde arbeid door een of meerdere partners ten behoeve van het project gewaardeerd mag worden op maximaal € 50,00 per uur.