Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten

Met project Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten, wil Coöperatie World Trade Center Noord Nederland, samen met de Gemeenten en haar projectpartners NHL Stenden, BOWINN en Rabobank een helder inzicht krijgen in de exportambitie van de bedrijven in de regio. 

Export zorgt volgens het CBS voor een derde aan werkgelegenheid. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel (de ANNO gemeenten) zijn bijna 11.000 bedrijfsvestigingen waarvan er slechts 535 (5%) zich met export bezighouden. Het landelijke gemiddelde ligt hoger (9%). In de ANNO Gemeenten ligt het exportaandeel dus flink onder het gemiddelde.

Bedrijven in de regio worden de aankomende periode benaderd om een beter beeld te krijgen van de internationale ambities en wat ze nodig hebben om internationaal te groeien. Daarnaast krijgen bedrijven met ambitie de mogelijkheid hun voorkeur aan te geven van instrumenten die zij graag willen inzetten. Eén van de instrumenten is het formeren van groepen van gelijkgestemden; zogenaamde exportwerkgroepen. Dat kan naar fase in de export zijn (van onbewust tot ervaren exporteur) of naar sector (bijvoorbeeld exporterende bedrijven in de metaalsector of de bouwsector).

“Met het kennen van de exportambitie en wat bedrijven nodig hebben om internationaal te groeien kunnen de Gemeenten gericht ondersteuning gaan bieden. Door daarna echt aan het werk te gaan met de bedrijven zal de export flink kunnen groeien. Dat is goed voor de regio in profilering en economische groei. De komende weken zullen een 3-tal adviseurs bedrijven gaan bellen en bezoeken. Ik hoop op een grote deelname bereidheid zodat de ambitie duidelijk wordt” vindt projectleider Evert Jan Schouwstra.

Als concreet resultaat verschijnt er na drie maanden een rapport dat de exportambitie van de regio weergeeft. Het project ontvangt een subsidie uit de Versnellingsagenda van €24.500,-.