Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten

Met project Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten, wil Coöperatie World Trade Center Noord Nederland, samen met de Gemeenten en haar projectpartners NHL Stenden, BOWINN en Rabobank een helder inzicht krijgen in de exportambitie in de ANNO Gemeenten.

Export zorgt volgens het CBS voor een derde aan werkgelegenheid. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel (de ANNO gemeenten) zijn bijna 11.000 bedrijfsvestigingen waarvan er 535 (5%) zich met export bezighouden. Het landelijke gemiddelde ligt op 9%. In de ANNO Gemeenten ligt het exportaandeel dus flink onder het gemiddelde.

Het doel is om zoveel mogelijk bedrijven in de ANNO Gemeenten te benaderen om een beter beeld van de internationale ambities van de bedrijven in deze regio te krijgen. Daarnaast krijgen bedrijven met ambitie de mogelijkheid hun voorkeur aan te geven van instrumenten die zij graag willen inzetten. Eén van de instrumenten is het formeren van groepen van gelijkgestemden; zogenaamde exportwerkgroepen. Dat kan naar fase in de export zijn (van onbewust tot ervaren exporteur) of naar sector (bijvoorbeeld exporterende bedrijven in de metaalsector of de bouwsector).

“Met het kennen van de exportambitie en wat bedrijven nodig hebben om internationaal te groeien kunnen de Gemeenten gericht ondersteuning gaan bieden. Door daarna echt aan het werk te gaan met de bedrijven zal de export flink kunnen groeien. Dat is goed voor de regio in profilering en economische groei. De komende weken zullen een 3-tal adviseurs bedrijven gaan bellen en bezoeken. Ik hoop op een grote deelname bereidheid zodat de ambitie duidelijk wordt” vindt projectleider Evert Jan Schouwstra.

Als concreet resultaat verschijnt er na drie maanden een rapport dat de exportambitie van de regio weergeeft. De te ontvangen subsidie voor dit project is €24.500,-. De subsidie wordt verleend om overeenkomstig het projectplan een goed beeld te krijgen van de exportambities van de regio Noordoost-Fryslân.