Monomestvergisting Consortium Hallum

Een groep van zeven agrarische veehouderijbedrijven in de omgeving van Hallum heeft aangekondigd dat ze willen onderzoeken of monomestvergisting technisch en financieel haalbaar is. Het hoofddoel van dit onderzoek is om veehouderijbedrijven duurzamer te maken door de uitstoot van methaan en stikstof te verminderen en tegelijkertijd hernieuwbare energie en duurzame kunstmestvervangers te produceren.

Projectleider Sjoerd Hulder over de motivatie achter dit project: “De overheid heeft doelstellingen afgegeven om de uitstoot van stikstof en methaan in de landbouw te verminderen. Door dit onderzoek verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen in de technische – en financiële haalbaarheid van monomestvergisting en de afzet van het geproduceerde groen gas naar het bedrijventerrein en/of de inwoners van Hallum. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling om zowel onze bedrijven als regio Hallum toekomstbestendig te maken.”

De deelnemende bedrijven zijn allemaal melkveehouderijbedrijven die het hele jaar door rundveemest produceren. Normaal gesproken wordt dit type mest door bacteriën omgezet in CO2 en methaan, waardoor er veel methaanemissies ontstaan. Als mest en urine samenkomen, ontstaat er doorgaans binnen een uur ammoniakvorming. Door de mest te vergisten kan de uitstoot van methaan en ammoniak in de stallen aanzienlijk worden verminderd. Het methaan dat vrijkomt kan worden gebruikt als hernieuwbare energiebron voor de productie van groene elektriciteit, warmte en gas.

Het consortium wil door middel van een haalbaarheidsstudie de technische en financiële haalbaarheid van monomestvergisting onderzoeken en de mogelijkheden voor de afzet van het geproduceerde biogas/groen gas aan nabijgelegen industrie in Hallum en het lokale aardgasnet in kaart brengen. Het project heeft als doel het consortium te ondersteunen bij het realiseren van een innovatief en integraal concept.

Het project zal bijdragen aan de versterking van de positie van regionale bedrijven. Alle beschikbare drijfmest uit de stallen (zonder de mest die vrijkomt tijdens de weidegang) zal worden vergist. De deelnemende bedrijven verwachten een methaanreductie van maar liefst 80% te behalen.

Het Monomestvergisting Consortium Hallum-project ontvangt een subsidiebedrag van €25.000,- vanuit de Versnellingsagenda.