Klei van waddenslib

In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog – de Versnellingsagenda ondersteunde deze pilot. In de pilot is samen met diverse agrariërs van De Waadrâne, Landbouwagenda Holwerd aan Zee en Agrarische Vereniging Noardlike Fryske Wâlden verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden. De resultaten waren positief. Zo blijkt dat de samenstelling van slib de landbouwbodem kan verbeteren en verrijken.

Projectleider Klaas Laansma vertelt: “Zes landbouwers hebben zichzelf aangemeld bij de Slibhub Lauwersoog voor het doen van veldproeven. Dat is mooi. Het geeft aan dat men kansen ziet met klei uit Waddenslib voor het versterken van de bodem. En wat zou het prachtig zijn als we met een lokaal en duurzaam product de landbouw in de regio kunnen versterken.”

In vervolg op de verkenningen gaat Slibhub Lauwersoog in 2023 samenwerken met deze zes akkerbouwers en veehouders uit de regio, die op verschillende grondsoorten werkzaam zijn. De agrarische ondernemers gaan aan de slag met praktijkproeven om kennis te vergaren over het gebruik van klei die is gemaakt van slib uit de Waddenzee. De deelnemers vormen samen een kenniskring om kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast wordt de opgedane kennis breed gedeeld in kenniskringen van de Noardlike Fryske Wâlden, de Landbouwagenda Holwerd en de Waadrâne.

Binnen dit project willen de initiatiefnemers inzicht krijgen in de effecten op de bodemgesteldheid, invloed op de gewassen en opbrengst hiervan, de watervasthoudendheid en andere interessante pijlers. Met deze kennis hopen Haven Lauwersoog en Klaei bv. een lokaal en duurzaam product te ontwikkelen met de huidige ‘afvalstof’ slib. Klei uit Waddenslib heeft naar verwachting waarde voor een toekomstbestendige landbouw. Het kan gaan bijdragen aan vergroening van de landbouwbedrijven, verduurzamen van de landbouwbodems en versterken van de klimaatbestendigheid van de landbouwpercelen, met name zandgronden.

Het project Praktijkproeven klei van Waddenslib ontvangt vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €24.000. Begin december vindt er een eindsymposium plaats waarin de initiatiefnemers de resultaten delen met een breed publiek.