Zoet op Zout ontvangt subsidie uit de Regiodeal Versnellingsagenda

Het project Zoet op Zout heeft tijdens de eerste openstelling van de subsidieregeling Versnellingsagenda in juli een aanvraag gedaan voor onderzoek naar verzilting. Via deze subsidieregeling wordt geld uit de Regio Deal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Op 29 september werd ruim 300.000 euro toegekend aan Zoet op Zout. Inmiddels zitten er circa 20 projecten in de pijplijn die de komende tijd subsidie zullen aanvragen uit de Versnellingsagenda.

Kennisontwikkeling voor de agrarische sector
Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. De totale investering voor Zoet op Zout bedraagt de komende drie jaar ruim 3 miljoen euro. Door het onderzoek kunnen agrariërs, als individu of collectief, vervolgens maatregelingen toepassen om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. De kennis die in dit project wordt opgedaan, zal breed worden gedeeld met boeren, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Het project Zoet op Zout werkt in het kader van verzilting nauw samen met agrariërs uit de regio en bestaande initiatieven en organisaties, zoals Fjildlab. Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Voorwaarde voor de definitieve toekenning van de subsidie is dat overige financiering voor het project ook toegekend moet zijn.

Subsidie voor Noordoost-Fryslân
Projecten die bijdragen aan de economische groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, de versterking van het technisch beroepsonderwijs, de stimulering van werkgelegenheid en de overgang naar een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân komen in aanmerking voor subsidie uit de Versnellingsagenda. Subsidies tot en met 5.000 euro kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven 5.000 euro wordt de regeling jaarlijks in januari, mei en september opengesteld. Hierbij wordt van te voren een advies van stichting Qop gevraagd. Het team van Qop kijkt of een projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van een project.

Meer informatie
Wil je weten of jouw projectidee past binnen de Versnellingsagenda? Neem dan contact op met het team van Qop via info@qop.nl. Het subsidiebureau van de gemeente Noardeast-Fryslân, die deze regeling ook namens de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel uitvoert, handelt de subsidieaanvragen af.

Foto: Acacia Water