Zoet op Zout

Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling.

Het project Zoet op Zout heeft tijdens de eerste openstelling van de subsidieregeling Versnellingsagenda in juli een aanvraag gedaan voor onderzoek naar verzilting. Op 29 september werd ruim 300.000 euro toegekend aan Zoet op Zout. De totale investering voor Zoet op Zout bedraagt de komende drie jaar ruim 3 miljoen euro. Door het onderzoek kunnen agrariërs, als individu of collectief, vervolgens maatregelingen toepassen om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. De kennis die in dit project wordt opgedaan, zal breed worden gedeeld met boeren, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

Het project Zoet op Zout werkt in het kader van verzilting nauw samen met agrariërs uit de regio en bestaande initiatieven en organisaties, zoals Fjildlab. Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Voorwaarde voor de definitieve toekenning van de subsidie is dat overige financiering voor het project ook toegekend moet zijn.