Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Filter op categorie

Alle projecten
Nieuws
Arbeidsmobiliteit
Wendbaar Vakmanschap
Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Ondernemers & Netwerk
Toekomstbestendige Agri & Food
Regiomarketing

Kruiden tussen de Coulissen


De initiatiefnemers van het project 'Kruiden tussen de coulissen' richt zich op het onderzoeken en bevorderen van kruidenrijk grasland in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebied staat bekend om zijn unieke coulisselandschap met singels en wallen, die rijk zijn aan biodiversiteit. Het project wil deze biodiversiteit verder versterken en onderzoeken hoe ingezaaide kruiden in het boerenland hier aan bij kunnen dragen. De motivatie voor dit project komt voort uit de huidige insectencrisis, die deels veroorzaakt wordt door monotone graslanden en...
› Lees verder

Meegroeidijk Equipment: Innovatie in Dijkversterking


In Nederland staan we voor de uitdaging om onze dijken te versterken en te onderhouden, vooral de primaire keringen die ons beschermen tegen wateroverlast. Traditionele methoden van dijkverhoging zijn echter niet langer duurzaam of kosteneffectief. Het Meegroeidijk-project biedt een innovatieve oplossing: het gebruik van slib uit de Waddenzee als ophoogmiddel, een concept bekend als Building with Nature. De focus ligt op het ontwikkelen van Meegroeidijk Equipment (MGDE) dat in staat is om slib slim en gecontroleerd op dijken aan te...
› Lees verder

Farm To Fork


Voeding wordt op grote schaal over de hele wereld getransporteerd. Dit resulteert in een grote CO2 voetafdruk. Zolang het transporteren vanuit Zuid-Amerika goedkoper is dan het produceren in Europa zal dit ook blijven gebeuren. Het project Farm to Fork wil hier verandering in te brengen en een economisch slim en ecologisch verantwoorde agrarische sector te bewerkstelligen door de keten te verkorten. Er wordt dan gebruik gemaakt van gezond, milieuvriendelijk en lokaal geteelde en geproduceerde voedingsmiddelen. De transitie waarbij agrariërs minder...
› Lees verder

De vliegende schouwers


Er zijn grote problemen op het gebied van landschapsbeheer. De boeren en schouwers lopen tegen problemen aan in het werven van vrijwilligers die het landschapsbeheer beoordelen. Met de huidige werkwijze gaat de vrijwilliger (schouwer) met een tablet het land door en keurt hij het desbetreffende land op gebreken. Deze data worden verwerkt in een Excel sheet. Dit proces is erg tijdrovend en de dataopname laat ruimte voor interpretatie. De initiatiefnemers van De Vliegende Schouwers willen de schouwers hiermee helpen en...
› Lees verder

Van haver tot heerlijke appeltaart


In 2022 is Maatschap Van der Bos voor het eerst haver gaan telen. Haver is bijna helemaal verdwenen uit de Nederlandse landbouw en de haver in de winkels is veelal geïmporteerd. Er moet dus nog veel worden uitgezocht voordat deze haver lokaal kan worden afgezet. Het vinden van een molen om de haver te pellen en te pletten bleek bijvoorbeeld al een uitdaging. Bianca van der Bos van Maatschap Van der Bos, ging samenwerken met hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL),...
› Lees verder

Tradities, onderzoek en verbinding


In 2020 richten Lotte Daalman en haar vriend een eigen boomgaard op. Met daarin één specifieke boom, de Wichterboom. De Wichter is een erkend streekproduct met het Wâldpyk keurmerk, een typisch oud gewas uit (met name) De Friese Wouden. Vroeger vond je ze vaak langs slootkanten en op verloren hoekjes aan de rand van boerenerven en natuurlijk in particuliere tuinen. Het is een eigenwijze, maar krachtige boom. Mensen gaven elkaar traditioneel een Wichterboom cadeau bij een trouwerij, de geboorte van...
› Lees verder

Oanfullend jild foar undernimmers 2.0


Ondernemers in heel Nederland voelen een grote druk. Het terugbetalen van belastingen en tegemoetkomingen, de stijgende inflatie, onzekerheid en voortdurend veranderende consumentenregelgeving leggen een zware last op hun schouders. In Noordoost Fryslân is deze situatie niet anders. De ondernemers Jeroen Musschenga en Therecia Venema, beide afkomstig uit Noordoost Fryslân, willen met dit project onderzoeken of de inzet van een complementair regionaal betaalmiddel kan bijdragen aan het versterken van de lokale economie. Tijdens de coronacrisis bleek dat banken niet altijd in...
› Lees verder

Doetie’s Geiten


Doetie’s Geiten maakt gebruik van een businessmodel voor duurzaam, kleinschalig, natuur inclusief, agrarisch ondernemen en draagt bij aan het oplossen van de klimaatproblematiek en de stikstof crisis. Omdat het een nieuw businessmodel is, wordt er onderzocht of het model leidt tot een duurzaam verdienmodel. Dit project heeft als hoofddoel om te onderzoeken of dit model bij andere bedrijven ook kan worden toegepast.   Omdat Doetie’s geiten moesten verhuizen ontstonden de plannen voor dit businessmodel. De verhuizing was naar een locatie waar...
› Lees verder

Ik wol wol


In een wereld waarin grondstoffen schaarser worden, is wol een hernieuwbaar duurzaam materiaal met unieke eigenschappen. Wollen kleding is bijvoorbeeld een uitstekende anti-transpirant, zorgt voor beter behoud van de eigen lichaamstemperatuur en is daardoor warm in de winter en koel in de zomer. Het is vuilafstotend en hoeft daardoor minder vaak gewassen te worden dan synthetische kleding. Met de komst van synthetische vezels en fast fashion hebben Nederlandse boeren de wolproductie niet kunnen handhaven als een levensvatbare industrie. Er kwam...
› Lees verder

Technisch onderzoek eco-messenbalkmaaier


Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse natuur. Bloemrijke akkerranden en bermstroken hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de biodiversiteit in de regio is toegenomen. Daarnaast worden deze stroken in de gemeente Noardeast-Fryslân twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt direct in één werkgang afgevoerd of blijft liggen totdat het wordt afgevoerd. Zo kunnen meer insecten overleven en zaden afrijpen die op de grond vallen. Dit alles klinkt als een geoptimaliseerd maaibeleid, echter de standaard maaimethodes...
› Lees verder

HaVerhaal


Haver is voedzaam en kent vele gezondheidsvoordelen. Vroeger verbouwden we in Nederland zelf haver, met de tijd is dit verdwenen en inmiddels wordt het product geïmporteerd uit het buitenland. In de regio is de kennis en ambacht om haver tot een gezond product te verwerken verdwenen. De initiatiefnemers zetten zich in om haver terug te halen naar de regio en het ‘verhaal van haver’ te vertellen. Ook wordt er gekeken naar het verbouwen van haver zonder gewasbeschermer. Natuurlijk moet ook...
› Lees verder

Cameragestuurde wiedmachine


Drie ondernemers bundelen hun krachten om de landbouwsector in Noordoost-Fryslân te transformeren met behulp van beeldherkenning en kunstmatige intelligentie. Jacco Koning van Lauwersmeer Landbouw, Jaap van de Loosdrecht van Van de Loosdrecht Machine Vision BV en Jolmer Tilstra van Evenredig zijn vastbesloten om een innovatieve oplossing te vinden voor het herkennen en verwijderen van onkruid op een geautomatiseerde manier. Het idee voor dit innovatieve project ontstond toen Jacco Koning, akkerbouwer uit Munnekezijl, aanklopte bij Qop voor een mogelijke subsidie vanuit...
› Lees verder

Monomestvergisting Consortium Hallum


Een groep van zeven agrarische veehouderijbedrijven in de omgeving van Hallum heeft aangekondigd dat ze willen onderzoeken of monomestvergisting technisch en financieel haalbaar is. Het hoofddoel van dit onderzoek is om veehouderijbedrijven duurzamer te maken door de uitstoot van methaan en stikstof te verminderen en tegelijkertijd hernieuwbare energie en duurzame kunstmestvervangers te produceren. Projectleider Sjoerd Hulder over de motivatie achter dit project: “De overheid heeft doelstellingen afgegeven om de uitstoot van stikstof en methaan in de landbouw te verminderen. Door...
› Lees verder

Praktijkproeven klei van Waddenslib


In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog - de Versnellingsagenda ondersteunde deze pilot. In de pilot is samen met diverse agrariërs van De Waadrâne, Landbouwagenda Holwerd aan Zee en Agrarische Vereniging Noardlike Fryske Wâlden verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden. De resultaten waren positief. Zo blijkt dat de samenstelling van slib de landbouwbodem kan verbeteren en verrijken. Projectleider Klaas Laansma vertelt: “Zes...
› Lees verder

Moai yn de regio: Pluktún Easternijstjerk


Een groot deel van de bloemen en planten die in de Nederlandse winkels te koop zijn, komt uit ontwikkelingslanden als Kenia, Ethiopië en Colombia. Pluktún Easternijtsjerk is ervan overtuigd dat het Nederlandse klimaat bij uitstek geschikt is voor bloementeelt en dat door bloeiende akkerranden zowel de boer als de consument kunnen profiteren van lokale kweek. De afgelopen jaren is natuurinclusieve landbouw steeds populairder geworden en is gebleken dat deze vorm van landbouw nieuwe kansen biedt voor de boer en de...
› Lees verder

In sûne waadrâne foar moarn


Klimaatverandering heeft een grote impact op het Waddengebied. Natuurinclusieve landbouw in het Waddengebied kan hier een positieve bijdrage aan leveren om de biodiversiteit en de lokale landschapswaarden te behouden. Stichting Waadrâne en Stichting Twirre gaan willen partijen uit de regio aan elkaar verbinden en uitdagen samen te werken in de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Naast het vergroten van de bewustwording over natuurinclusieve landbouw wordt er gewerkt aan een nieuw verdienmodel rondom lokaal geproduceerd voedsel. Door van boer, visser tot consument...
› Lees verder

Anti-vogelgriep ventilatiesystemen


Vogelgriep, een terugkomend probleem in Nederland waar weinig grip op lijkt te komen. Een besmetting gaat vrijwel altijd gepaard met het volledig ruimen van een bedrijf en het dierenleed is zeer groot. Het levert veel schade op voor pluimveebedrijven. Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk, maar geven niet altijd de gewenste uitkomst. Daar willen de initiatiefnemers van ‘Anti- vogelgriep ventilatiesysteem’ verandering in brengen. FAS-Bouw, 2Excell Management en pluimveehouder van Harten doen onderzoek naar vogelgriep en ventilatie in stallen. Er is meer kennis...
› Lees verder

De boer van hjoed is de apotheker fan moarn


Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar uit Holwerd is met projecten als kringlooplandbouw, regeneratieve en duurzame landbouw, extensiveren en Niet-Kerende Grondbewerking een voorloper op het gebied van duurzame landbouw in de sector. Met het project 'De boer van hjoed is de apotheker fan moarn' wil het bedrijf onderzoek doen naar de beste manier om bekendheid over het gebruik en de voedingswaarden van haver te genereren. Ze wil een afzetmarkt creëren voor haver en wellicht het product direct aan de consument te...
› Lees verder

Grip op Bodemdaling


Met het project “Grip op bodemdaling” wordt een betaalbaar systeem ontwikkelt en getest dat heel specifiek en real-time de bodemdaling kan meten. Deze bodemdalingsensor wordt in het land geplaatst en de gegevens zijn direct beschikbaar voor de agrariër. Bodemdaling wordt een steeds belangrijker thema, vooral in de gebieden met veen- en kleigronden. Ook in Noordoost-Fryslân is bodemdaling een toenemend probleem. Omdat de bodemdaling afhankelijk is van de bodemopbouw en activiteiten in het gebied kunnen er per locatie grote verschillen zijn...
› Lees verder

Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw


We weten al een heleboel over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Echter de versnelling en opschaling van deze transitie is ingewikkeld. Verschillende faal- en succesfactoren hebben invloed op deze transitie. Voor agrarisch ondernemers is belangrijk om in beeld te krijgen wat de belangrijkste kansen en belemmeringen zijn in hun eigen regio. Dit project gaat een aantal boeren helpen om dit scherp te krijgen om zo gericht aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw. In het project Gebiedsgerichte kansen voor...
› Lees verder

Boeren tussen boomwallen


Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van de Noardlike Fryske Wâlden, VANLA, Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein.   Het onderzoek is gericht op een nieuw verdienmodel voor de boeren. Weilanden en akkerbouwgrond zijn omringd door houtwallen en elzensingels die onderhouden worden door de boer. Inhoudelijk is het project ingericht op de vragen die bij...
› Lees verder

Onderzoek naar vlas als voeding en grondstof


Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie. Maatschap H. van Kuiken (teler),  S & B van Kuiken V.O.F., Koopmans verf en Hoogland B.V. en een lokale loonwerker (oogsten) werken samen aan het onderzoek.   Op dit moment wordt de...
› Lees verder

Fjildlokaal: een verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie


Met de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs. Met project wordt een servicemodel ontwikkelt met verse kruiden, kiemen en eetbare bloemen voor de Retail, horeca, zorginstellingen, onderwijs en voor de consumenten thuis. De kruiden uit de kruidentuin kunnen worden gebruikt als garnering op het bord, in de thee of in een cocktail....
› Lees verder

Verduurzamen veevoer door gebruik van algen


Eiwitten zijn een essentieel onderdeel van voeding voor koeien. Nu worden deze eiwitten vaak uit soja gewonnen, maar de Europese Unie wil dat boeren in de toekomst minder afhankelijk zijn van soja en meer zelfvoorzienend worden. Algen bevatten op droge stofbasis hogere gehalten ruw eiwit, koolhydraten en vetten dan de conventionele (sojabonen), de algenteelt is dus een goed alternatief. Ondernemer Douwe Zijlstra is eigenaar van Melkveebedrijf Kelstein V.O.F. met 110 melkkoeien op 74 hectare. Zijlstra is in 2008 gestart met...
› Lees verder

Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter


Medio 2020/2021 heeft Boomgaard de Wichterij het project ‘Wichtich’ opgezet. Er is een trend in streekproducten en producten die teruggaan naar de bron. Denk hierbij aan mens- en diervriendelijke producten, no waste, circulair, biodivers, verspilling tegengaan, lokaal en ambachtelijk. Wichtich experimenteert met het vermarkten van het streekproduct de wichter, een vrucht die tot de pruimenfamilie behoort en kenmerkend is voor de Friese Wouden. Wanneer het plukseizoen start, is het erg tijdrovend om zo snel mogelijk vanaf verschillende locaties de wichters...
› Lees verder

Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten


Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten Nederland kent veel organische reststromen en een belangrijke ambitie binnen de voedselketen is om zoveel mogelijk waarde te halen uit deze reststromen. Dit kan onder andere door insecten te kweken op deze reststromen, wat resulteert in een deel van de oplossing voor de kringlooplandbouw. In de afgelopen periode heeft Firma van der Hem samen met de maatschap Binnema vooronderzoek gedaan waaruit is gebleken dat insectenkweek een toegevoegde waarde is...
› Lees verder

Pilot Slibhub Lauwersoog


Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en verklapt op de Waddenzee, ten noordoosten van de Haven. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna. Aan de andere kant kan het schoon havenslib kansen bieden voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Vanuit de Slibhub Lauwersoog gaat het onderzoek en de verkenning...
› Lees verder

Werk maken van vlas


Vlas is een gewas dat eeuwen langs de Waddenkust is verbouwd, deze kust is zeer geschikt voor het telen van vlas. Vlas was, naast wol, de belangrijkste grondstof voor textiel. Door de komst van het goedkopere katoen is het geheel verdwenen. Als biobased grondstof is het multi-toepasbaar als alternatief voor plastic producten, textiel en interieur- en bouwmateriaal. Met het project ‘Werk maken van vlas’ willen de projectpartners vlas terugbrengen in Noordoost-Fryslân. Hiervoor ontvangen zij een subsidie van €218.450 vanuit de...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Eco-maaier


Bloemrijke wegbermen, akkerranden en strokenteelt zijn niet meer weg te denken uit het Friese landschap, toch blijken de standaard maaimachines niet aangepast te zijn op de bevordering van de biodiversiteit. De bedrijven REMA Environmental Machinery BV en Jelle Bijlsma BV hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een prototype eco-maaier.  Om de biodiversiteit in deze gebieden te behouden wordt over het algemeen gekozen om twee keer per jaar te maaien. Het maaisel...
› Lees verder

Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof


Bij het beheer van heidegebieden komen restmateriaalstromen vrij die tot nu toe niet duurzaam hergebruikt worden. Regnerus Machines uit Ferwerd gaat met het project ‘Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof’ onderzoeken of het organische restmateriaal van heide geschikt is als bodemverbeteraar voor de akkerbouw in Noordoost-Fryslân.   Onderzoek naar bodemverbetering Het onderzoek zal antwoord bieden op de vraag of akkerbouwers het restproduct van herstelde heideterreinen kunnen toepassen als bodemverbeteraar, vooral om het organische stofgehalte van de grond te verhogen. Het materiaal heeft namelijk...
› Lees verder

Bokashi Groenstations


Voor het project Bokashi Groenstations heeft Mulderagro een subsidie vanuit de Versnellingsagenda ontvangen voor het ontwikkelen en realiseren van groenstations op het terrein van lokale boeren. Maaisel van natuurgraslanden en bermen afkomstig van Wetterskip Fryslân blijkt zeer geschikt voor het maken van Bokashi. Bokashi is een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw, vooral als deze gemaakt is van lokale biomassastromen. Met het project wordt een blauwdruk ontwikkelt voor groenstations in Noordoost-Fryslân. Overheden, waterschappen en terreinbeherende organisaties kunnen hun materialen...
› Lees verder

Leernetwerk bodem


Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen wordt een 'Leernetwerk bodem' opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil. Er is bij boeren veel vraag naar...
› Lees verder

Inpassing camping in het coulisselandschap


Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het gebied dusdanig goed op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zij elkaar kunnen versterken. Door campingbedrijven optimaal aan te sluiten op een streekmerk wordt de merkwaarde van het gebied vergroot. Met het visiedocument ‘Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030’ ambieert de...
› Lees verder

Aanschouwelijk maken bramenflora


Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Om deze biodiversiteit bij een groter publiek in beeld te brengen, ontvangt de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen een subsidie van 1.500 euro uit de Versnellingsagenda. Met dit project wordt de biodiversiteit van de bramensoorten in kaart gebracht door middel van een handleiding. Het project zet met het aanschouwelijk maken van bramenflora in op kennisontwikkeling over natuur en biodiversiteit. Deze kennis wordt vervolgens via...
› Lees verder

De Verspillingsmarkt


Om voedselverspilling te verminderen is het project De Verspillingsmarkt van de initiatiefnemer Fjild in samenwerking met Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 236.550 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte,...
› Lees verder

Regionale producten voor-goed-eten


De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Om dit te verbeteren is het project Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 43.225 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten...
› Lees verder

De Wichterij: Kennisplatform Wâldprûm de Wichter


De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan het project ‘Wichtich’ toegekend. De aanvraag voor het project is een initiatief van De Wichterij en is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Initiatiefnemer Lotte Daalman is enthousiast: “Ons doel is het behouden van de Wichter en voor...
› Lees verder

Zoet op Zout


Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Het project Zoet op Zout heeft tijdens de eerste openstelling van de subsidieregeling Versnellingsagenda in juli een aanvraag gedaan voor onderzoek naar verzilting....
› Lees verder

Basisstructuur Fjildlab


Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Fjildlab streeft naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken. Het Fjildlab werkt in acht kenniskringen samen met(agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan een circulaire en duurzame landbouwsector....
› Lees verder

Gerst en hop voor bier


Van oudsher werd er in het Waddengebied zowel hop als gerst voor bierproductie verbouwd. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke akkerbouwers en bierbrouwers geïnteresseerd zijn in een samenwerking om tot productie en afzet te komen. Centraal staan de vragen: Welke gerst- en hopsoorten moeten er worden verbouwd en welke mogelijkheden zijn er voor biologische streekmout en bierproductie? Dit project is een initiatief van Herman van Vliet van LekkereTrek en Pyt en Rika Sipma, Biologische akkerbouwers. Zij werken samen met andere...
› Lees verder

De Friese aardappel als icoon


Op dit moment wordt ongeveer 95% van de aardappelen die de Friezen eten, niet in Friesland verbouwd. Friese akkerbouwers verbouwen veel meer pootaardappelen. Ons voedsel wordt veelal wel in de regio geteeld, maar veel van ons voedsel wordt van ver gehaald of wordt op (grote) afstand bewaard, verwerkt en bewerkt, zodat veel (onnodige) kilometers gemaakt worden. Dit komt omdat er weinig rechtstreekse contacten en afspraken zijn tussen de akkerbouwers en de rest van de keten. Met dit project willen de...
› Lees verder